Ympäristösopimukset

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoitosopimus
Sopimukselle soveltuvia alueita ovat perinnebiotoopit, luonnonlaitumet sekä luontoarvoiltaan monimuotoiset tai maisemaltaan merkittävät pellon ja metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reuna-alueet sekä peltojen metsäsaarekkeet. Sopimusalueet ovat aina pellon ulkopuolisia alueita. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä tai yhdistys.

Kosteikon hoitosopimus
Sopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoidettavasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimuksen voi tehdä aktiiviviljelijä, yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö.

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimus 
Korvausta voi saada alkuperäisrotuisista eläimistä, jotka ovat maatilan hallinnassa. Eläinten on oltava puhdasrotuisia ja eläimiä on käytettävä rodun lisäämiseen. Tuki haetaan lomakkeella 218.
Uusia sopimuksia ei toistaiseksi tehdä, vaan voimassa olevat sopimukset jatkuvat vuosittaisesta hakemuksesta, kunnes avataan kokonaan uusine hakuehtoineen.

Linkkejä: